วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ การผลิตไบโอดีเซล

2. ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการค้า การใช้ไบโอดีเซล

3. ทำการวิจัยที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการการผลิตไบโอดีเซล แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมคุณภาพของไบโอดีเซลให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการผลิตให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

5. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ